x
Anna Landert
Anna Landert
Ressort Personal, Beiz
Clemens Bühler
Clemens Bühler
Ressort Strategie, Finanzen
Giacun Valaulta
Giacun Valaulta
Präsident
Ressort Beiz
Jonathan Gubler
Jonathan Gubler
Ressort Kultur, Strategie
Mike Surer
Mike Surer
Ressort Personal, Finanzen
Stefan Rufer
Stefan Rufer
Beisitz (Sekretär Genossenschaft)
Thomas Metzler
Thomas Metzler
Ressort Bau+Umgebung